Polityka prywatności

Polityka prywatności

W wykonaniu Umowy o świadczenie Usługi Pakietu (dalej jako, Umowa podstawowa),
Użytkownik korzystający z Usług Serwisu powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów, działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) (dalej: RODO)