Regulaminy i licencje

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ONIBO.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług w ramach wykupionego Pakietu za pośrednictwem serwisu internetowego www.onibo.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).

Serwis internetowy prowadzony jest przez Macieja Miś, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NETMI GROUP MIŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Pabianicka, nr 119/13, 93-490 Łódź, NIP 7292733083, REGON 385358045 prowadzącego (zwana dalej „Usługodawcą”)

Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez:

Pocztę tradycyjną, kierowaną na adres: ul. Pabianicka, nr 119/13, 93-490 Łódź;

wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@onibo.pl .

telefonicznie, pod numerem: 789 799 729 ,

za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie.

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.onibo.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.onibo.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Pakiet – zestaw odpłatnych Usług, za pomocą których Użytkownik może przygotować, uruchomić i prowadzić Witrynę internetową, w szczególności polegające na hostingu czy utworzeniu domeny. Zakres poszczególnych Pakietów wskazany jest w ich opisie prezentowanym na stronach Serwisu;

Kreator Witryny internetowej (Kreator Witryny) – interaktywne narzędzie, dostępne dla Użytkowników, za pomocą którego Użytkownik może samodzielnie zaprojektować Witrynę internetową;

Kreator logo– interaktywne narzędzie, dostępne za pomocą którego Użytkownik może samodzielnie zaprojektować logo;

Treści cyfrowe– treści cyfrowe w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, tj. np. projekt Witryny internetowej lub logo;

Witryna internetowa– zbiór stron, adresów URL i podstron będących częścią wspólnej domeny, zlokalizowany w obrębie jednego serwera, utworzona przez Użytkownika w celach prywatnych lub zawodowych;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu  (dalej jako: ,,Umowa”) wybranego przez Użytkownika Pakietu lub innej usługi odpłatnej wskazanej w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

urządzenie z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 1. USŁUGI

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacji prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:

 1. przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o działalności Usługodawcy, Usługach świadczonych przez Usługodawcę, informacji o charakterze reklamowym i marketingowym oraz informacji o dostępnych Pakietach;
  1. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;
  2. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;
  3. świadczenie Usługi Newsletter;
  4. bezpłatne dodawanie opinii;
  5. Kreator logo;
  6. Kreator PDF;
  7. Kreator Witryny Internetowej.

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu konta przez Użytkownika. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

Użytkownik, który dokonał Rejestracji ma możliwość dodania i prezentowania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych komentarzy dotyczących danego tematu zamieszczonego na forum Serwisu, korzystając w tym celu z formularza dostępnego na stronach Serwisu.

Użytkownik, dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w należących do Usługodawcy social mediach, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

Usługa Kreatora Witryny internetowej została szczegółowo opisana w pkt. V poniżej.

Usługa Kreatora logo, polega na udostępnianiu Użytkownikom narzędzia w postaci Kreatora, pozwalającego na zaprojektowaniu logo, według preferencji Użytkownika, w granicach technicznych kreatora udostępnionego w tym celu. Umowa polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego zaprojektowanie logo jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania z dedykowanego przycisku.

Usługa Kreatora PDF polega na udostępnieniu Użytkownikom interaktywnego formularza, za pomocą które Użytkownik może skompresować, podzielić lub połączyć plik w formacie PDF (Portable Document Format). Umowa polegająca na udostępnieniu Kreatora PDF jest zawierana na czas określony i rozwiązuje się z chwilą dedykowanego przycisku przez Użytkownika.

Użytkownik oświadcza, że dysponuje on prawami autorskimi do przesyłanych do Serwisu, w ramach korzystania z Kreatorów, o których mowa w ppkt. 2g i 2h powyżej treści oraz, że poprzez przesłanie tych treści nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, że przesłane treści nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a w szczególności zdjęcia, grafiki, opisy, umieszczane przez niego, w ramach Kreatorów.

Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 • KREATOR WITRYNY
 • Usługodawca, w ramach Serwisu umożliwia skorzystanie z bezpłatnej Usługi Kreatora Witryny.
 • Usługa Kreatora Witryny internetowej, polega na udostępnianiu, w ramach Pakietu, Użytkownikom,  narzędzia w postaci Kreatora, pozwalającego na konfigurację treści i wyglądu Witryny internetowej, według preferencji Użytkownika, w granicach technicznych kreatora udostępnionego w tym celu.
 • Użytkownik może korzystać z Kreatora witryn internetowych bezpłatnie, w zakresie konfigurowania projektu Witryny internetowej (dalej jako: Projekt).
 • Natomiast w celu pobrania Treści cyfrowej w postaci projektu Witryny internetowej, Użytkownik zawiera z Usługodawcą odpłatną Umowę o dostarczenie Treści cyfrowych oraz Umowę o świadczenie Usługi Pakietu.
 • W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, Użytkownik otrzymuje, na wskazany przez siebie w Kreatorze adres poczty elektronicznej, link do formularza Zamówienia, o którym mowa w pkt. VIII.
 • Warunki zawierania Umów, o których mowa w ppkt. 4 powyżej, wskazane są w niniejszym Regulaminie w pkt. VI i VII.
 • UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH
 • Użytkownik, w ramach funkcjonalności Serwisu może zawrzeć z Usługodawcą Umowę o dostarczenie Treści cyfrowych w tym w szczególności w postaci Projektu.
 • Wszystkie Treści cyfrowe dostępne w Serwisie Internetowym są utworami w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, są chronione są prawami autorskimi oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Usługodawca oświadcza, że w zależności od Treści cyfrowej dostępnych w Serwisie, ma prawo udzielić licencji lub dalszej licencji na korzystanie z Treści cyfrowej,  na zasadach zgodnych z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 • Usługodawca informuje Użytkownika na stronach internetowych Serwisu, w opisie Treści cyfrowej, o wymaganiach technicznych koniecznych do integracji Treści cyfrowej ze środowiskiem cyfrowym Użytkownika, który jest Konsumentem, w tym o funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności Treści cyfrowej.
 • Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Treść cyfrową przesyłając adres poczty elektronicznej Użytkownika link do Treści cyfrowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności.
 • Za pomocą linku, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, Użytkownik może dokonać poprawek w przesłanym Projekcie, a także wprowadzić do Projektu treści, które mają być przedstawione w Witrynie Internetowej, a następnie zatwierdzić wprowadzone zmiany za pośrednictwem dedykowanego przycisku.
 • Usługodawca udostępnia Klientowi Treści cyfrowe w sposób wskazany w na stronach internetowych Sklepu, w opisie Treści cyfrowej, najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika.
 • Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych jest zawierana zgodnie z pkt. VIII niniejszego Regulaminu.
 • Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 • PAKIETY

Pakiety prezentowane w Serwisie służą Użytkownikowi do wdrożenia i prowadzenia Witryny Internetowej.

Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Pakiety prezentowane w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Pakietu zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich.

Umowa o świadczenie Usługi Pakietu jest zawierana na czas oznaczony 1 roku.

Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług dostępnych w Pakiecie po zatwierdzeniu, o którym mowa w pkt. VI ppkt 6 lub w innym terminie ustalonym przez Usługodawcę i Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po upłynięciu okresu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas niekreślony, jeśli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu w terminie 14 dni przed upływem okresu, o którym mowa w ppkt.3.

Po przedłużeniu, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej Użytkownik może wypowiedzieć z 2-miesięcznym terminem wypowiedzenia.

W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi Pakietu, przed upływem okresu, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej, Usługodawca obciąży Użytkownika karą umowną w wysokości odpowiadającej należności za czas pozostały do upływu okresu, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej.

 • ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 • Informacje o możliwości Zamówienia Treści cyfrowej i Pakietu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik po wybraniu interesującej go Treści cyfrowej oraz Pakietu, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 • Zamówienie jest opłacane  automatycznie poprzez pobieranie płatności za Pakiet przez Usługodawcę, bez aktywnego udziału Użytkownika, tj. za pośrednictwem karty kredytowej wskazanej przez Użytkownika podczas składania Zamówienia (dalej ,,Płatność subskrypcyjna’’).
 • W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca uzyskuje zgodę Konsumenta na automatyczne przedłużenie dostępu w ramach zakupionego Pakietu i  cykliczne obciążanie jego karty kredytowej.
 • W ramach Płatności subskrypcyjnej, opłata jest pobierana raz w każdym okresie rozliczeniowym, zgodnie z informacjami prezentowanymi w opisie Pakietu.
 • Okres rozliczeniowy, w rozumieniu niniejszego Regulaminu wynosi jeden miesiąc.
 • Okres rozliczeniowy liczony jest od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej oraz Umowy o świadczenie Usługi Pakietu.
 • Opłata za każdy okres rozliczeniowy pobierana jest w pierwszym dniu każdego okresu rozliczeniowego.
 • Pierwszym dniem okresu rozliczeniowego jest dzień odpowiadający dniu zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej oraz Umowy o świadczenie Usługi Pakietu, a jeśli takiego dnia w danym okresie rozliczeniowym nie było, ostatni dzień miesiąca przypadającego na dany okres rozliczeniowy.
 • W przypadku, gdy opłata za kolejny okres rozliczeniowy nie może być zrealizowana za pośrednictwem karty kredytowej, Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia naruszenia poprzez wybranie innej formy płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy, o ile jest to możliwe. Usługodawca może w takim przypadku dokonać zawieszenia świadczenia Usługi dostępu, do czasu wpłynięcia płatności Użytkownika za kolejny okres rozliczeniowy.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓWU
 2. użytkownik jest zobowiązany do:
 3. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
 4. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
 5. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
 6. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 7. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych oraz umieszczanie treści o charakterze reklamowym czy marketingowym w Serwisie, w tym w szczególności w ramach forum tematycznego w Serwisie.
  2. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  3. naruszać godności ludzkiej;
  4. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  5. zawierać treści pornograficznych;
  6. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  7. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  8. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
   1. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi Pakietu, w następujących przypadkach:
 8. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów,
 9. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy,
 10. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika,
 11. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
  1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
  2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku:
   1. Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  3. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone również w pozostałych przypadkach, wskazanych są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
  4. Usługodawca, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
   2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  6. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

12. Termin realizacji witryny internetowej
a) Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi gotową witrynę internetową w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania wszystkich wymaganych materiałów, takich jak treści, zdjęcia, logo itp.
b) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dostarczenie wymaganych materiałów w terminie, aby zapewnić terminową realizację projektu.
c) Jeśli Użytkownik nie dostarczy wszystkich niezbędnych materiałów we wskazanym terminie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu dostawy witryny internetowej.
d) Należy mieć na uwadze, że termin realizacji może ulec zmianie z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub trudności technicznych. W takim przypadku, Usługodawca zobowiązuje się jak najszybciej poinformować Użytkownika o ewentualnym wydłużeniu terminu realizacji.

 • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJTreści publikowane lub w inny sposób dodawane bądź przekazywane przez Użytkownika Usługodawcy, w tym w szczególności treści niezbędne do korzystania z Kreatorów dostępnych w Serwisie lub realizacji Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych lub Pakietów mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Użytkownik z chwilą zamieszczania w Serwisie lub innego przekazania treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu wraz z prawem do udzielania sublicencji, do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”). Użytkownik udziela Usługodawcy Licencji na następujących polach eksploatacji:
 • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
 • wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet,
 • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
 • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
 • publiczne wyświetlenie,
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie)
 • sporządzanie i tworzenie opracowań (dot. całości lub części Przedmiotów Licencji), w tym wykorzystywania i rozporządzania tymi opracowaniami, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na podstawie Przedmiotów Licencji materiałów pochodnych;
 • modyfikowanie, a w szczególności dopasowanie rozmiarów Przedmiotów Licencji przesłanych czy w jakikolwiek inny sposób udostępnionych Usługodawcy przez Użytkownika – zarówno w, jak i poza Serwisem.
  • Usługodawca ma prawo do udzielania dalszych Licencji udzielonych mu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  • Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści, o których mowa w ppkt. 1 powyżej, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu czy dobrych obyczajów. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie lub inne przekazanie Usługodawcy zdjęć, grafik, filmów, opisów i innych elementów, oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich (w szczególności majątkowych) do tych elementów lub posiada licencję pozwalającą mu na przekazanie tych elementów Usługodawcy i udzielanie dalszych sublicencji oraz w konsekwencji udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej, licencji do publikowania tych elementów w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, modyfikowanie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych.
  • Użytkownik korzystający z Usług Serwisu, udziela Usługodawcy na logotyp działalności Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do  celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.
  • Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy, w tym w Serwisie oraz w materiałach reklamowych czy marketingowych.
  • Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie Serwisu, Usług działalności Usługodawcy oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej Serwisu i jej podstronach oraz materiałach marketingowych, promocyjnych i reklamowych – na czas nieokreślony (do odwołania).
  • Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek lub inne treści, zdjęcia i wszelkie materiały zamieszczone w ramach Konta lub w innych częściach Serwisu, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Usługodawcy, Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
  • Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
  • Usługodawca, w ramach zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, udziela Użytkownikowi na czas nieokreślony, nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji do korzystania z Treści cyfrowych (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”). Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:
 • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
 • wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet,
 • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
 • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
 • publiczne wyświetlenie,
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie)
  • Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.
 • REKLAMACJE
 • Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 • Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres
 • W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.  
 • Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 • Powielanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 • Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Mając na uwadze, że:

W wykonaniu Umowy o świadczenie Usługi Pakietu (dalej jako ,,Umowa podstawowa’’), Użytkownik korzystający z Usług Serwisu powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów, działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO),  

Użytkownik i Usługodawca postanawiają co następuje:

OŚWIADCZENIA STRON 

 1. Użytkownik, będący Administratorem oświadcza, że jest administratorem danych osobowych powierzanych do przetwarzania, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO.
 2. Usługodawca, będący Przetwarzającym oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 1. PRZEDMIOT UMOWY
 2. Niniejsza umowa określa warunki przetwarzania przez Przetwarzającego w imieniu Administratora danych osobowych w zakresie usług wykonywanych na podstawie Umowy podstawowej. 
 3. Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy do przetwarzania w celu wykonania Umowy podstawowej.
 1. CZAS PRZETWARZANIA
 2. Przetwarzający świadczy usługi związane z przetwarzaniem danych przez cały czas trwania Umowy podstawowej. 
 3. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Przetwarzający, zależnie od decyzji Administratora usunie lub zwróci Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie.
 4. Zapisu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego nakazuje Przetwarzającemu przechowywanie danych osobowych.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
 6. Administrator jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przetwarzającego wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy podstawowej. Przetwarzający nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy.
 7. Administrator ma prawo do:
 8. dokonywania audytów, w tym inspekcji ochrony danych u Przetwarzającego, w szczególności poprzez:
 9. poddawanie przeglądom środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
 10. zobowiązywanie Przetwarzającego do uaktualnienia środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
 11. Administrator może dokonywać audytów osobiście lub upoważnić do tego wybranego przez siebie audytora. 
 • PRAWA I OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO
 • Przetwarzający zobowiązuje się do:
 • przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, przy czym:
 • polecenia Administratora mogą być przekazywane Przetwarzającemu w formie elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych), pisemnej, telefonicznie i ustnie;
 • Przetwarzający zobowiązuje się do konsekwentnego dokumentowania poleceń Administratora;
 • poinformowania Administratora w formie pisemnej o obowiązku prawnym przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nałożonego na Przetwarzającego przez prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający – Przetwarzający jest zwolniony z powyższego obowiązku, jeżeli prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
 • podjęcia wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO;
 • pomocy Administratorowi, w miarę możliwości – jednak nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zażądania przez Administratora pomocy – mając na uwadze charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje:
 • wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
 • wywiązać się z obowiązków określonych a art. 32-36 RODO;
 • udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO;
 • umożliwienia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania się do nich. 
 • PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym. 
 • Przetwarzający każdorazowo poinformuje Administratora drogą elektroniczną na 5 dni roboczych przed przekazaniem przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu o: 
 • zamiarze skorzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe;
 • o tożsamości tego podmiotu.
 • Administrator danych ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec powierzenia danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu w terminie 1 dnia od dnia otrzymania informacji od Przetwarzającego. Dla uniknięcia wątpliwości brak wyrażenia sprzeciwu w ww. terminie uznaje się za zgodę Administratora na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych. 
 • W razie powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi powierzającemu, Przetwarzający zastrzeże co najmniej takie same obowiązki, co nałożone na niego na mocy niniejszej umowy.  
 • Przetwarzający zobowiązany jest do kontrolowania innych podmiotów przetwarzających dane osobowe.
 • Na żądanie Administratora Przetwarzający przedstawi dokumentację wskazującą na czynności kontrolne podejmowane w stosunku do innych podmiotów przetwarzających dane osobowe. 
 • Przetwarzający oświadcza, że ma świadomość, iż spoczywa na nim pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez inny podmiot przetwarzający dane osobowe na
 • UPOWAŻNIENIE DO PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przetwarzający upoważni do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
 2. Ppkt 1 powyżej nie ogranicza w żaden sposób prawa Przetwarzającego do udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych na postawie art. 29 RODO.

Załącznik nr 1 do Umowy – Zakres powierzenia danych osobowych

CHARAKTER I CEL PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Przetwarzającego ma charakter wtórny.
 2. Przetwarzający przetwarza dane w celu wykonania Umowy podstawowej na rzecz Administratora.  
 3. Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe poprzez wykonywanie operacji na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób niezautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany lub zautomatyzowany takich jak: 
 4. utrwalanie;
 5. organizowanie;
 6. porządkowanie;
 7. przechowywanie;
 8. adaptowanie lub modyfikowanie;
 9. pobieranie;
 10. przeglądanie; 
 11. wykorzystywanie;
 12. ujawnienie poprzez przesłanie;
 13. dopasowywanie lub łączenie;
 14. ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 1. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania następujące rodzaje danych zwykłych: 
 2. imię/imiona i nazwisko;
 3. firma;
 4. adres korespondencyjny albo adres zamieszkania;
 5. numer telefonu;
 6. NIP;
 7. numer rachunku bankowego;
 8. adres e-mail.
 9. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Powierzone do przetwarzania dane dotyczą Klientów, stanowiących kategorię osób pełnoletnich.